Insight là gì? Vai trò của việc thấu hiểu Insight trong Marketing

Insight hay insights về mặt tổng thể là khái niệm đề cập đến một kiểu kiến thức dưới dạng quan điểm, hiểu biết về một ai hoặc một thứ gì đó hoặc một sự suy luận có logic về một chủ đề gì đó. Trong Marketing, Insight có nghĩa là “sự thật ngầm hiểu”. Insight (Insights) […]